Spring naar de inhoud

Terwijl in onze stad zoveel aandacht besteed wordt aan de kunstpalen op de Korenmarkt, het nieuwe wandelbusje, en het circulatieplan, wordt een zeer belangrijk dossier, de havenfusie met Zeeland Seaports, bijna geruisloos door de gemeenteraad gejaagd (gepland 23 en 24 oktober 2017) , met de steun van de grootste oppositiepartij in Gent. 

Het Gents schaduwcollege* heeft de contracten grondig gelezen en heeft de financiële problematiek overlegd met de CEO van de een Belgische specialist in fusies en overnames van bedrijven. De deal dat Gent gaat sluiten zal op termijn voor een extra schuld zorgen voor Gent van 400.000.000 euro en brengt
65.000 banen in gevaar

Het Gents Schaduwcollege is bestaat uit Gentenaars die actief zijn in meerdere Gentse verenigingen en burgerbewegingen/initiatieven die ijveren voor een meer democratisch bestuur, echte burgerparticipatie, meer transparantie en politieke ethiek en meer deskundig bestuur in de stad Gent

Samenvattend:

  1. de Gentse haven is sedert meer dan 800 jaren de basis van de economische, politieke en culturele bloei van onze stad. 
  2. de haven biedt werkgelegenheid aan in totaal 65.000 mensen in en rond Gent
  3. de havenfusie is logisch vanuit een strategisch standpunt, maar Gent heeft het financieel zeer slecht onderhandeld met de Nederlanders.  De grootste oppositiepartij in Gent weet dat ook, maar zwijgt, omdat de Vlaamse Minister-President samen met de Nederlandse Minister-President in de media kan tonen hoe goed Vlaanderen samenwerkt met Nederland (weliswaar op kosten van de Gentenaars).

(a) Zeeland Seaports kan volgens zijn eigen aandeelhouders zijn schulden (> 400 miljoen Euro) niet betalen. Dit staat geschreven in officiële documenten van de Burgemeester van Vlissingen. De nieuwe fusieholding neemt al deze schulden over, dit is 48% ten laste van Gent.

(b) Beide partijen zijn niet eens tot een akkoord gekomen over de waarde van Haven Gent en Zeeland Seaports. Daarom wordt de fusie juridisch niet gedaan tegen de marktwaarde, maar op artificiële wijze tegen boekwaarde. Het stadsbestuur vraagt aan de Gemeenteraad een mandaat om dit later aan te passen indien het alsnog tot een akkoord zou komen.  Dit is hoogst ongebruikelijk en weinig professioneel. 

(c) bij de waardebepaling van beide havens is men omgekeerd te werk gegaan: in plaats van op professionele manier de waarde te berekenen om op basis hiervan de ruilverhouding te bepalen, is men vertrokken van een politiek standpunt dat Gent (en andere gemeenten) 50% zou hebben en de Nederlandse aandeelhouders de overige 50%.  Op basis van gebruikelijke parameters inzake fusies van bedrijven zou Gent echter recht hebben op minstens 65%, al was het maar omdat de Gentse haven vrijwel schuldenvrij is en Zeeland Seaports > 400 miljoen schulden heeft.  Opvallend is dat de waardebepaling van Zeeland Seaports verricht is door een firma die geen internationale reputatie geniet en weinig geloofwaardigheid heeft. De waardebepaling van de haven van Gent is verricht door Deloitte, die gewoon is om met internationale standaarden te werken.  De waardebepaling van Zeeland Seaports (discounted cash flow model) is artificieel verhoogd omdat de operationele kasstromen voor de basis van de berekeningen niet kloppen. Deze omvatten uitzonderlijk grote verkopen van gronden. Deze verkopen zijn echter niet recurrent, omdat men gronden slechts één keer kan verkopen. Men mag dit dan ook niet gebruiken in een DCM model. Verpachtingen, waarbij de haven eigenaar blijft van de gronden, zijn wel recurrent, ze behoren tot de normale activiteiten van een haven.  Zeeland Seaports schrijft zelfs dat deze verkopen van gronden uitzonderlijk groot waren. 

(d) Milieu experten raamden de milieuclaim op Zeeland Seaports (fosfor, asbest radioactief afval) op 170 miljoen Euro. Bij milieuclaims is het zeer moeilijk om een plafond te bepalen. Deze claims zijn juridisch en financieel onvoldoende afgedekt door Zeeland Seaports en de Nederlandse overheden. In de media doet men alsof dat allemaal in orde is, maar in de contracten is dat niet zo. De contracten bepalen dat als de milieukosten groter zouden blijken dan begroot, dat Gent hiervoor zou gecompenseerd worden door een soort superdividend. Men vergeet er echter wel bij te zeggen dat zo een superdividend een meerderheid van 75% van de stemmen vereist, in de praktijk betekent dit dat de Nederlandse aandeelhouders hierop en vetorecht hebben en dat steeds kunnen blokkeren.  Een soortgelijke juridisch en financieel onvoldoende afgedekte regeling bestaat voor mogelijke meerkosten voor de bouw van de nieuwe sluis. 

(e) De Gemeenteraad stelt geen details ter beschikking over de renteswap-portefeuille van Zeeland Seaport die nochtans voor 50 tot 60 miljoen Euro in verlies positie staat. 

  1. De beginselen op de openbaarheid van bestuur worden overtreden. 

(a) Het ontwerp van besluit van de Gemeenteraad verwijst naar talrijke belangrijke documenten (de diligence rapporten, waardebepalingen,...) die ter beschikking zouden staan, maar wanneer men naar het stadhuis gaat om deze in te zien, is niemand van iets op de hoogte. Op vragen voor een kopij van deze documenten kreeg GWU geen antwoord. 

(b) Artikel 19.3.2. van het fusiecontract stelt letterlijk dat ingeval 1/3  inzage of een afschrift verzoekt onder toepassing van de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur, iedere partij zo een verzoek gemotiveerd moet afwijzen. 

  1. De hoofdzetel van de havenfusie komt in Nederland. Gent werd met een kluitje in het riet weggestuurd, het krijgt een soort marketinghuis op de Graslei. 

Alle bestuurders van de haven van Gent, met inbegrip van de Voorzitter, en de CEO zijn politici. Er zijn geen onafhankelijke bestuurders met professionele ervaring. Deze slecht onderhandelde fusie vertoont gelijkenissen met het Eandis dossier (China State Grid) dat onder druk van het gezond verstand van de bevolking geblokkeerd werd. 

Op het verzoek van het schaduwcollege om de goedkeuring van deze havenfusie voorlopig op te schorten, om deze te onderwerpen aan het advies van onafhankelijke experten in fusies en overnames ("fairness opinion"), om te bepalen of de financiële voorwaarden en afdekking van de financiële risico's billijk zijn voor de Gentenaars,  gaf het Gents bestuur geen antwoord gekregen. 

1

De stad Gent heeft een kleine 600.000.000 euro schulden. serieus bedrag voor een kleine stad stad zoals Gent! Het Gents bestuur doet er zeker hun best aan om de schuld van de staatskas te verhogen.
Actuele schuld staatskas www.staatsschuldmeter.be
En ondertussen maar verder wegen veranderen en een klein beetje meer schuld gemaakt door het circulatieplan.

Schepen mobiliteit Watteeuw ging dit snel rechttrekken door de parkeerprijzen omhoog te trekken, alleen had men er niet op gerekend dat door hetzelfde mobiliteitsplan, de bezoekers wegblijven uit Gent.
Nochtans dat parkeer retributies de kip met de gouden eieren is.

Geen nood, schepen Watteeuw kan voor elk probleem een oplossing bezorgen. Het creëren van zones met de daarbij horende KNIPS, is voor Gent de hoorn des overvloeds. De knips brengen sinds de aanvang ervan 18.562€ PER DAG op!
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/18-562-euro-boetegeld-per-dag-a3167276

De knips zijn te herkennen aan de Marxistische rode kleur op de grond. Dit gebied is de no-go zone, waar je een zware straf te wachten staat indien u het toch riskeert niet te gehoorzamen.

Op jaarbasis is dit 6.775.130 € , op automatische piloot! 1% van de stadsschuld die volledig automatisch werkt. Dit wil zeggen dat wanneer er 100x meer geknipt zou worden dat de stadsschuld opgelost is. Misschien te overwegen voor schepen watteeuw. Kassa kassa

Gelukkig gaat men niet alleen de put dekken met de knips, de kosten de hoogte injagen voor parkeren en het zo goed als overal betalend maken zou een stijging van 22% moeten opleveren. Men voorziet een extra 7.000.000€ door de nieuwe parkeertarieven.

bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161227_02646329

Het plan is dat het parkeren 36.000.000 euro gaat opbrengen voor 2017. Dus zo kan men iets vlugger de schuldenberg van Gent dichten.

Om nog vlugger het spaarvarken vet te mesten rekenen ze op de herinneringen van de retributies. Een briefje schrijven daar rekent het mobiliteitsbedrijf 25 euro voor. De aanmaningen alleen al leverden 1.000.000 euro op
https://m.hln.be/regio/gent/wie-boete-vergeet-betaalt-meest-in-gent~adaf63bd

Dat Gent snel uit de schulden wil komen verdient respect, dat ze daarom hun eigen burgers uitpersen dat is minder aangenaam. Gent is de duurste stad om te parkeren, duurste ivm herinneringen sturen.
Blijkbaar heeft dit geen limiet, het parkeerbedrijf (de stad) zou evengoed de prijs voor parkeren kunnen verdubbelen en voor een aanmaning 50 euro vragen. (dit terwijl NIEMAND een contract heeft met het parkeerbedrijf en NOOIT iemand een akkoord heeft getekend voor hun voorwaarden, straf... http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161102_02551675

Voor de bestuurders die liever foutparkeren ipv te betalend omdat de parkeerjongens daar niet bevoegd waren, heeft Gent ook een oplossing gevonden. Namelijk de GAS boetes http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/al-205-gas-boetes-uitgedeeld-a2577231/

Feit dat Gent toch uitblinkt in de duurste stad, zorgen zij nog eens dat Gent ook het duurste drinkwater heeft! http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170105_02660113