Spring naar de inhoud

De actiegroep Het Gents Regime had enkele maanden geleden de stad erop gewezen dat in de Lübeckstraat er tonnen asbest tussen het puin lagen, dat dit een bedreiging was voor de gezondheid, zeker omdat op minder dan 30m een  school is, namelijk de toverstaf. Stad Gent heeft dit volledig genegeerd. Waardoor Het Gents Regime genoodzaakt was om dit via de pers openbaar te maken.
Asbest is een zeer kankerverwekkende stof die via de stofdeeltjes in de longen terecht komt. Het uitbreken of opruimen van puin dient te gebeuren door gespecialiseerde firma's. Stad Gent liet het asbest daar gewoon rondslingeren, zeker wanneer het zonnig is dan verspreiden de stofdeeltjes zeer makkelijk in de lucht waardoor de kans bijna onmogelijk is dat de kinderen deze stofdeeltjes niet ingeademd hebben. Men zal dit pas over vele jaren kunnen opmerken hoeveel schade de nalatigheid van stad Gent heeft veroorzaakt. Eerst heeft men bij stad Gent ontkent dat er asbest lag en werd er hier en daar wat weggewerkt.
Opnieuw heeft Het Gents Regime actie moeten ondernemen en terug de stad daarvan op de hoogte gebracht. Opnieuw is dit eerst in de pers moeten verschijnen voordat stad Gent in actie getreden is.

Uiteindelijk is men het probleem beginnen aanpakken, het kon perfect tijdens de vakantie maar men heeft dit tijdens de school periode gedaan. Ook heeft men gestart aan de kant van de school ipv van het verste eerst te starten.
Het lijkt wel of Gent longkanker wil veroorzaken. Dat men gevaarlijk afval liet rondslingeren waar kleuters maandenlang dagelijks spelen. Naast het gevaar voor de kinderen zijn natuurlijk ook de omwonenden hun gezondheid ook in gevaar gebracht.

De krantenartikels zijn hier te vinden:
www.hln.be/regio/gent/stad-geeft-toe-aannemer-heeft-wel-fouten-gemaakt~a6cfd9f7/
www.hln.be/regio/gent/schooltje-lubeckstraat-nu-toch-verhuisd~a4399b38/

Het Gents Regime vond dat dit niet kon en dat de verantwoordelijken tot orde moeten geroepen worden en hebben daarom een open brief verstuurd. Het is ondenkelijk dat het Gents bestuur voor levensbedreigende situaties zorgt en dit allemaal gewoon onder de mat veegt.

 

GVD heeft de nalatigheid van schepen Watteeuw en  Decruynaere  ook al een tijd gevolgd. www.gvd9000.be/asbestkanker_gevaar_gent .
Schepen Watteeuw draagt hiermee de verantwoordelijkheid wegens zijn ambt als schepen van 
openbare werken. Schepen Decruynaere haar bevoegdheid is onderwijs.

Beide zijn van  de partij Groen, waar je in de eerste plaats zou van verwachten dat ze gezondheid op de eerste plaats stellen!

Onderstaande open brief werd verstuurd naar de Gentse gemeenteraad.

OPEN BRIEF: LÜBECKSTRAAT

Gent, 18 oktober 2017

Beste Burgemeester
Beste Schepenen
Beste Gemeenteraadsleden

We zijn het beu om als burgers van de stad bedrogen en voorgelogen te worden!

Wij vragen eerlijkheid van bestuur. Dat houdt niet in dat wij verwachten dat uw beleid foutloos is, maar wel dat indien er zich een fout voordoet, u daarover ook correct communiceert en zo nodig uw verantwoordelijkheid opneemt zonder daarbij de schuld op anderen te steken.
Gentenaars hebben recht op een eerlijke en volledige communicatie die verder reikt dan de eenzijdige ‘goednieuwsshow’ die we nu steeds te horen krijgen. Want fouten zijn nu eenmaal menselijk. Wees dan ook volwassen en behandel zelf ook elke burger als zodanig. Dat is de enige manier waarop er respect en vertrouwen kan zijn tussen het bestuur en de inwoners van een stad. Een vertrouwen dat voor ieder bij zichzelf begint...

U wil zelf (blindelings) vertrouwd worden, maar u vertrouwt zelf niet?

Niettegenstaande de vele persberichten over het zogenaamde belang van burgerparticipatie en het belang van een gezonde stad, luistert u als huidig stadsbestuur echter helemaal niet naar terechte meldingen in verband met gevaar voor de algemene volksgezondheid. Integendeel. Meldingen in verband met gevaarlijke situaties zoals het asbestgevaar in de Lübeckstraat worden aanvankelijk zomaar in de wind geslagen. Nadien wordt er door u hierover in de pers zelfs ronduit gelogen. Vertrouwt u het aanvullende werk voor de Gentenaars en de goede intenties van burgerbewegingen als Het Gentse Regime dan echt niet? Waarom eigenlijk niet?

Wijzelf vertrouwen u helemaal niet, en wel om volgende redenen: bij het verhaal van de Lübeckstraat heeft u tot nog toe reeds meer dan één steek laten vallen. Erger nog, zelfs na het gedwongen moeten toegeven van flagrante leugens in de pers (HLN dd. 9 juni 2017 - zie link onderaan brief) houdt het blijkbaar nog steeds niet op...

Immers, in een recent artikel uit HLN dd. 10 oktober 2017 toont u opnieuw een sterk staaltje van uw onverstoorde bereidheid tot voorliegen of het vertellen van nieuwe leugens.
Bovendien stellen we ons heel wat vragen bij de schijnbare zorgeloosheid van onderwijsschepen Decruynaere terwijl ze heel goed weet dat deze helemaal niet strookt met de realiteit.

We verduidelijken ons graag aan de hand van drie letterlijke quotes uit het desbetreffende artikel.

1) “Bedoeling was dat de wijk tijdens de zomervakantie zou gesloopt zijn. Door de vertragingen wordt er nu gewerkt.”

Dit klopt niet! De afbraak is immers ten laatste begonnen op 24 mei 2017, ruim één maand voor het begin van de zomervakantie. De leerlingen zouden volgens de initiële planning dus hoe dan ook te maken gehad hebben met de last van de afbraak (geluid, trillingen, asbest,...).

Verder kon de afbraak - zelfs met de vertragingen - gerust tijdens de zomervakantie gebeuren. Dit hebben wij zelfs voor de schoolvakantie ook letterlijk gevraagd. In onze mail van 7 juni 2017 staat immers: “Voor de gezondheid van de kinderen, hun ouders en de leerkrachten van De Toverstaf, vroegen we ons af of de verwijdering van de asbest misschien tijdens de schoolvakantie zou kunnen gebeuren?”.

Een uitstel van de afbraakwerken was dus eerder wenselijk. Dat er pas na de vakantie opnieuw met de afbraakwerkzaamheden kon gestart worden, heeft echter een andere reden (zie lager).

2) “Maar dat is echt vlakbij het schooltje en de hinder door geluid en trillingen waren onhoudbaar.”

Zoals hierboven vermeld was de afbraak reeds aangevangen voor de zomervakantie. Op dat moment was er echter helemaal geen sprake van om de leerlingen elders onder te brengen. Niettegenstaande er toen vanzelfsprekend dezelfde hinder door geluid en trillingen aanwezig was, was het voor de schoolvakantie dus helemaal niet nodig om de school te verhuizen.

Dat dezelfde hinder na de aanvang van het nieuwe schooljaar voor de leerlingen plots wel ‘onhoudbaar’ zou zijn, maakt duidelijk dat er eigenlijk een andere reden is om de leerlingen van de school alsnog te verhuizen...
Dit ‘vermoeden’ wordt bovendien nog versterkt - lees: bewezen - door het eenvoudige feit dat er op maandagochtend 16 oktober 2017 nog steeds géén verdere gebouwen afgebroken zijn sinds de laatste ‘asbest-perikelen’. Of anders: Hoe kan er nu (bijkomende) ‘onhoudbare’ hinder in de vorm van (enkel) geluid en trillingen zijn ten opzichte van vorig jaar, terwijl de eigenlijke afbraakwerken dit schooljaar nog eens niet gestart zijn? Dit klopt dus alweer niet!

Opvallend is natuurlijk wel dat de schepen de hinder door asbest ‘vergeet’ te vermelden...

3) “Door die asbest-perikelen heeft de sloop heel wat vertraging opgelopen”

De omstandigheden waardoor de afbraakwerken pas na de aanvang van het nieuwe jaar herop te starten waren, zijn helemaal niet toe te schrijven aan de zogenaamde ‘asbest-perikelen’ omdat die op voorhand beschreven waren in de asbestinventaris. Het probleem en mogelijk gevaar was dus duidelijk vooraf bekend, maar werd echter gewoon niet ernstig genomen, zelfs genegeerd.

De vertraging is dan ook uitsluitend te verklaren vanuit en te wijten aan een onkundig beleid, dat na herhaaldelijke meldingen van mogelijk gevaar zelf gekozen heeft het asbestprobleem aanvankelijk te minimaliseren, te negeren, ja zelfs erover te liegen in de pers. Als je dan na het zoeken van uitvluchten je fouten nadien toch moet toegeven, dan gaat er natuurlijk kostbare tijd verloren...

Laat het verder duidelijk zijn dat wij als burgerbeweging ‘Het Gentse Regime’ elke verantwoordelijkheid als bron of oorzaak van de vertraging afwijzen en afkeuren. Wij hebben onze burgerlijke meldingsplicht correct vervuld en tot negen - 9! - mails gestuurd om de veiligheid van de kinderen, ouders en leerkrachten te garanderen. Het verantwoordelijke stadsbestuur heeft echter nooit gereageerd op een manier die onze voorkeur genoot. Tot nu.

Dat de kinderen, ouders en leerkrachten nu uiteindelijk wel veilig naar school kunnen, is natuurlijk een verdienste. Dat herhaalde waarschuwingen genegeerd werden en door talrijke leugens verdoezeld werden, valt niet te verantwoorden. Dat de veiligheid en gezondheid van Gentenaars van bij het begin af aan geen prioriteit, noch een vanzelfsprekendheid waren, is volslagen onbegrijpbaar.

Nochtans zei iemand in de stad ooit dat ‘onze luchtwegen de belangrijkste wegen zijn’, maar blijkbaar geldt dat niet wat betreft asbest. Dat somber verhaal leert ons de Lübeckstraat...

U begrijpt nu hopelijk beter waarom wij u niet kunnen vertrouwen.

Indien u ons vertrouwen en met ons dat van alle Gentenaars wil terugwinnen, dan  zal u heel wat meer moeite moeten doen. Wij vragen u dan ook met aandrang geen verdere leugens of bedrog meer te verspreiden en de burger steeds correct in te lichten aan de hand van verifieerbare feiten in plaats van een goednieuwsshow vol verkoopspraatjes op te hangen. Zeker in het komende jaar naar de verkiezingen toe. Dus aub, géén leugens of géén loze beloftes!

Vertrouwen gaat natuurlijk niet over één nacht ijs en jammer genoeg zal deze poging ook niet de eerste zijn die welmenende burgers ondernomen hebben. Noch zien we een echte grond waarom deze poging uw attitude aan te passen, meer resultaat zou bieden dan alle voorafgaande. Toch doen we een suggestie: de bal ligt nu in uw kamp...

Tot op vandaag leek dit alles u helemaal niet te raken, maar wij als wakkere Gentenaars dragen wel degelijk een grote bezorgdheid hieromtrent en vragen u dan ook zo snel mogelijk een officiële publicatie van volledige en correcte informatie alsook een rechtzetting van de feiten in pers en media (inzake de Lübeckstraat).

Om voor de hand liggende redenen vraagt Het Gentse Regime aansluitend en uit naam van de Gentse burger dat alle betrokken schepenen inzake de Lübeckstraat hun verantwoordelijkheid in deze zaak opnemen en dus onmiddellijk ontslag nemen.

Kunnen wij u daar op vertrouwen?

De waakzame burgers van Het Gentse Regime

P.s.: via volgende link vindt u het persartikel van 9 juni 2017:

https://www.hln.be/…/stad-geeft-toe-aannemer-heeft-wel-fou…/

3

GENTS STADSBESTUUR BLIJFT GEZONDHEIDSRISICO'S ASBEST NEGEREN !

Na 9 emails, 4 persartikels (3x HLN en 1x AVS) én het toegeven van een fout in de pers heeft het Gentse stadsbestuur op 14 juli 2017 en 45 dagen na de eerste melding nog steeds het gevaarlijke asbest op enkele tientallen meters van een school niet geruimd. Niettegenstaande de gezondheid van de Gentenaars hoog aangeschreven lijkt met de invoering van het nieuwe circulatieplan, grijpt het stadsbestuur na meer dan een maand nog steeds niet in bij dit concrete gezondheidsrisico rond de school in de Lübeckstraat. Nochtans bestond er de laatste maanden met het warme en vooral droge weer wel degelijk een gevaar voor asbestbesmetting. Buurtbewoners, ouders, leerkrachten en de kinderen van de school in de buurt lopen er een groot risico. De stad doet weinig anders dan ontkennen, minimaliseren en liegen.

Sinds begin dit jaar staan de 46 erfgoedhuisjes in de Lübeckstraat leeg, klaar om gesloopt te worden. Elke dag wandelden zowel leerkrachten als kinderen met papa's en mama's langs de leegstaande huizen. Zij deden dat tot 30 juni 2017, toen de zomervakantie begon.

Toch waarschuwde Het Laatste Nieuws reeds op 24 mei 2017 voor de gevolgen van asbest bij de afbraak van deze huizen:
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/lubeckstraat-gaat-tegen-de-vlakte-a3165817/

De krant benadrukt dat eerst alle asbest verwijderd dient te worden alvorens het slopen kan beginnen. Diezelfde dag nog bleek de sloop echter reeds volop aan de gang. Tegen de avond waren reeds vijf huisjes met de grond gelijk gemaakt. Op foto's van die dag zijn kranen zichtbaar die bij het overscheppen van het steenpuin grote stofwolken maken. Een speciale asbestcontainer is nergens te bespeuren.

ONTKENNEN, MINIMALISEREN EN LIEGEN

Op 30 mei 2017 wordt de stad door Het Gentse Regime van het asbestprobleem (de actiegroep Gents Regime heeft de asbest doofpot open gemaakt, dankzij de inzet van GR is voldoende bewijsmateriaal voorhanden)  - vrijgekomen vezels bij de sloop - voor het eerst op de hoogte gebracht. Aanvankelijk ontkent de stad het probleem (email dd. 30 mei 2017) om na bijkomende meldingen van nieuw besmettingsgevaar (op 31 mei 2017) het gevaar te minimaliseren (email dd. 2 juni 2017).
Diezelfde dag wordt een deel van het nieuw gevonden asbest op aangeven van de stad vrij snel (twee dagen na de melding) door de aannemer opgeruimd, weliswaar nog steeds zonder speciale asbestcontainer (voor zover wij konden vaststellen).
De stad sluit de klacht vervolgens eenzijdig af.

Op 4 juni 2017 wordt er tussen het steenpuin echter voor de derde keer losliggend asbest gevonden...

Pas nadat ook de pers geïnformeerd wordt (op 7 juni 2017), geeft de stad uiteindelijk toe dat er fouten gemaakt zijn, door de aannemer weliswaar... (email dd. 8 juni 2017 en persartikel dd. 9 juni 2017) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/stad-geeft-toe-aannemer-heeft-wel-fouten-gemaakt-a3178400/

ZWIJGEN EN NEGEREN

Een grote asbeststapel in de grasberm van de Lübeckstraat wordt voor het eerst gespot op 24 mei 2017. Een foto van deze stapel wordt reeds op 30 mei 2017 aan de stad bezorgd. Na verscheidene meldingen van losliggend gebroken asbest (op 31 mei 2017, 2 juni 2017 en 7 juni 2017), belooft de stad Gent uiteindelijk op 8 juni 2017 dat ook deze stapel "zoals het hoort" zou worden opgeruimd.

Op 11 juli 2017, meer dan een maand later, ligt deze stapel er echter nog steeds. Erger nog, het asbest dreigt verspreid te worden: zo werden op enkele meters afstand van de stapel maar ook in de grasberm aan de overkant van de straat stukken gebroken asbest gevonden, afkomstig van deze stapel. Verder is deze stapel 45 dagen na de eerste melding nog steeds voor iedereen vrij toegankelijk.

Bovendien ligt deze stapel op minder dan 76 meter van de school.
Wie dacht dat het besmettingsgevaar voor de kinderen sinds de schoolvakantie geweken is, mag zijn mening meteen ook herzien: tussen 3 en 15 juli organiseerde vzw Jong een speelpleinwerking in de Lübeckstraat!

GEVAAR LONGVLIESKANKER

Het aantal mensen met longvlies- en longkanker door asbest is het voorbije jaar gestegen. Asbest mag dan sinds 1998 verboden zijn, het komt nog veel in woningen voor. Bovendien kan er gemakkelijk twintig jaar verlopen tussen de blootstelling aan asbest en kanker.
Gevaar voor volksgezondheid:
Vrijkomende asbestvezels zijn microscopisch klein waardoor ze ingeademd kunnen worden en in de longen kunnen blijven. Mesothelioom, asbestose en pleuraplaques zijn de meest voorkomende ziekten die zich jaren na blootstelling kunnen openbaren

Er is een duidelijk verband aangetoond tussen blootstelling aan asbest en het ontstaan van longvlieskanker. Wie asbestvezels inademt, loopt het risico tientallen jaren later longvlieskanker te ontwikkelen. Daarom noemen sommige mensen het ook ‘asbestkanker’.

Longvlieskanker of maligne mesothelioom is een zeldzame vorm van longkanker. Cellen in het longvlies beginnen zich ongecontroleerd te vermenigvuldigen en vormen een kwaadaardig gezwel.

Er is geen genezende behandeling voor longvlieskanker. Er zijn wel behandelingen die groei van het gezwel tegengaan en klachten zoals kortademigheid en pijn beheersbaar maken.
Longvlieskanker wordt meestal behandeld met in opzet palliatieve chemotherapie en/of radiotherapie. Een kleine groep patiënten komt in aanmerking voor een operatie voorafgegaan of gevolgd door chemotherapie en/of radiotherapie. Het doel van de ingreep is zo veel mogelijk tumorweefsel weg te nemen.

Mesothelioom kan ook ontstaan in het borstvlies of buikvlies. Heel soms ontstaat mesothelioom in het hartvlies of bij mannen in het vlies om de teelballen.

Mesothelioom is een zeldzame kanker (hij maakt ongeveer 0,4% uit van alle kankers in België). De Stichting Kankerregister registreerde in 2014 in België 294 nieuwe gevallen van mesothelioom, waarvan 246 bij mannen en 48 bij vrouwen.

Mesothelioompatiënten kunnen recht hebben op een vergoeding van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, en van het Asbestfonds

Bron: http://www.allesoverkanker.be/longvlieskanker

BEVOEGDE SCHEPENEN GENT

Wij stellen vast dat de stad Gent het helemaal niet nauw neemt met de gezondheid van haar burgers, niettegenstaande ze met o.a. het circulatieplan net het omgekeerde wil suggereren.

Door het totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin niettegenstaande de ernst van bovenvermelde feiten, faalt het Gents bestuur in de uitvoering van haar meest belangrijke taken.

Locatie Lübeckstraat