Spring naar de inhoud

2

Er blijkt een probleem te zijn van kraken waar Termont geen oplossing voor weet.

Eigenaardig genoeg zijn er mogelijkheden die in stand gehouden worden. Vb op google kan men via de volgende website  www.krakengent.squat.net perfect informeren hoe je een woning moet kraken.
De site is zeer informatief, er is een onderverdeling voor de verschillende mogelijkheden.
Een stap voor stap handleiding en zelfs een info hoe je een pro deo advocaat kunt bekomen. Kortom, hoe je het meest kunt profiteren van de maatschappij en hoe je best andermans eigendom inneemt.

Er is ook een lijst met de beschikbare woningen die leeg staan.

Hoe kan het eigenlijk dat zulke zaken openbaar op internet staan? Waarom doet justitie daar niets aan? Het is niet omdat men daar geen kennis van heeft want dit haalde reeds de pers enkele jaren geleden: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130317_00507730

Mogen we dan ook gegevens op internet plaatsen hoe je een fiets moet stelen en waar veel fietsen staan, waar weinig bewaking is en hoe je ermee wegkomt.

Misschien ook informatie op het web plaatsen hoe je iemand kunt overvallen en waar makkelijk slachtoffers te vinden zijn.

Zo kan men vele urban maps op het net plaatsen, maar wat men vooral in de gaten houdt zijn handelaars, dat deze alle wettelijke normen hanteren op hun website. Dat contactgegevens er staan, dat er een cookiemelding is, dat er geen acties zijn tijdens de sperperiodes, enz..

Maar handleidingen voor kraken dat kan zonder problemen.

Er zijn trouwens verschillende sites beschikbaar

Terwijl in onze stad zoveel aandacht besteed wordt aan de kunstpalen op de Korenmarkt, het nieuwe wandelbusje, en het circulatieplan, wordt een zeer belangrijk dossier, de havenfusie met Zeeland Seaports, bijna geruisloos door de gemeenteraad gejaagd (gepland 23 en 24 oktober 2017) , met de steun van de grootste oppositiepartij in Gent. 

Het Gents schaduwcollege* heeft de contracten grondig gelezen en heeft de financiële problematiek overlegd met de CEO van de een Belgische specialist in fusies en overnames van bedrijven. De deal dat Gent gaat sluiten zal op termijn voor een extra schuld zorgen voor Gent van 400.000.000 euro en brengt
65.000 banen in gevaar

Het Gents Schaduwcollege is bestaat uit Gentenaars die actief zijn in meerdere Gentse verenigingen en burgerbewegingen/initiatieven die ijveren voor een meer democratisch bestuur, echte burgerparticipatie, meer transparantie en politieke ethiek en meer deskundig bestuur in de stad Gent

Samenvattend:

  1. de Gentse haven is sedert meer dan 800 jaren de basis van de economische, politieke en culturele bloei van onze stad. 
  2. de haven biedt werkgelegenheid aan in totaal 65.000 mensen in en rond Gent
  3. de havenfusie is logisch vanuit een strategisch standpunt, maar Gent heeft het financieel zeer slecht onderhandeld met de Nederlanders.  De grootste oppositiepartij in Gent weet dat ook, maar zwijgt, omdat de Vlaamse Minister-President samen met de Nederlandse Minister-President in de media kan tonen hoe goed Vlaanderen samenwerkt met Nederland (weliswaar op kosten van de Gentenaars).

(a) Zeeland Seaports kan volgens zijn eigen aandeelhouders zijn schulden (> 400 miljoen Euro) niet betalen. Dit staat geschreven in officiële documenten van de Burgemeester van Vlissingen. De nieuwe fusieholding neemt al deze schulden over, dit is 48% ten laste van Gent.

(b) Beide partijen zijn niet eens tot een akkoord gekomen over de waarde van Haven Gent en Zeeland Seaports. Daarom wordt de fusie juridisch niet gedaan tegen de marktwaarde, maar op artificiële wijze tegen boekwaarde. Het stadsbestuur vraagt aan de Gemeenteraad een mandaat om dit later aan te passen indien het alsnog tot een akkoord zou komen.  Dit is hoogst ongebruikelijk en weinig professioneel. 

(c) bij de waardebepaling van beide havens is men omgekeerd te werk gegaan: in plaats van op professionele manier de waarde te berekenen om op basis hiervan de ruilverhouding te bepalen, is men vertrokken van een politiek standpunt dat Gent (en andere gemeenten) 50% zou hebben en de Nederlandse aandeelhouders de overige 50%.  Op basis van gebruikelijke parameters inzake fusies van bedrijven zou Gent echter recht hebben op minstens 65%, al was het maar omdat de Gentse haven vrijwel schuldenvrij is en Zeeland Seaports > 400 miljoen schulden heeft.  Opvallend is dat de waardebepaling van Zeeland Seaports verricht is door een firma die geen internationale reputatie geniet en weinig geloofwaardigheid heeft. De waardebepaling van de haven van Gent is verricht door Deloitte, die gewoon is om met internationale standaarden te werken.  De waardebepaling van Zeeland Seaports (discounted cash flow model) is artificieel verhoogd omdat de operationele kasstromen voor de basis van de berekeningen niet kloppen. Deze omvatten uitzonderlijk grote verkopen van gronden. Deze verkopen zijn echter niet recurrent, omdat men gronden slechts één keer kan verkopen. Men mag dit dan ook niet gebruiken in een DCM model. Verpachtingen, waarbij de haven eigenaar blijft van de gronden, zijn wel recurrent, ze behoren tot de normale activiteiten van een haven.  Zeeland Seaports schrijft zelfs dat deze verkopen van gronden uitzonderlijk groot waren. 

(d) Milieu experten raamden de milieuclaim op Zeeland Seaports (fosfor, asbest radioactief afval) op 170 miljoen Euro. Bij milieuclaims is het zeer moeilijk om een plafond te bepalen. Deze claims zijn juridisch en financieel onvoldoende afgedekt door Zeeland Seaports en de Nederlandse overheden. In de media doet men alsof dat allemaal in orde is, maar in de contracten is dat niet zo. De contracten bepalen dat als de milieukosten groter zouden blijken dan begroot, dat Gent hiervoor zou gecompenseerd worden door een soort superdividend. Men vergeet er echter wel bij te zeggen dat zo een superdividend een meerderheid van 75% van de stemmen vereist, in de praktijk betekent dit dat de Nederlandse aandeelhouders hierop en vetorecht hebben en dat steeds kunnen blokkeren.  Een soortgelijke juridisch en financieel onvoldoende afgedekte regeling bestaat voor mogelijke meerkosten voor de bouw van de nieuwe sluis. 

(e) De Gemeenteraad stelt geen details ter beschikking over de renteswap-portefeuille van Zeeland Seaport die nochtans voor 50 tot 60 miljoen Euro in verlies positie staat. 

  1. De beginselen op de openbaarheid van bestuur worden overtreden. 

(a) Het ontwerp van besluit van de Gemeenteraad verwijst naar talrijke belangrijke documenten (de diligence rapporten, waardebepalingen,...) die ter beschikking zouden staan, maar wanneer men naar het stadhuis gaat om deze in te zien, is niemand van iets op de hoogte. Op vragen voor een kopij van deze documenten kreeg GWU geen antwoord. 

(b) Artikel 19.3.2. van het fusiecontract stelt letterlijk dat ingeval 1/3  inzage of een afschrift verzoekt onder toepassing van de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur, iedere partij zo een verzoek gemotiveerd moet afwijzen. 

  1. De hoofdzetel van de havenfusie komt in Nederland. Gent werd met een kluitje in het riet weggestuurd, het krijgt een soort marketinghuis op de Graslei. 

Alle bestuurders van de haven van Gent, met inbegrip van de Voorzitter, en de CEO zijn politici. Er zijn geen onafhankelijke bestuurders met professionele ervaring. Deze slecht onderhandelde fusie vertoont gelijkenissen met het Eandis dossier (China State Grid) dat onder druk van het gezond verstand van de bevolking geblokkeerd werd. 

Op het verzoek van het schaduwcollege om de goedkeuring van deze havenfusie voorlopig op te schorten, om deze te onderwerpen aan het advies van onafhankelijke experten in fusies en overnames ("fairness opinion"), om te bepalen of de financiële voorwaarden en afdekking van de financiële risico's billijk zijn voor de Gentenaars,  gaf het Gents bestuur geen antwoord gekregen. 

De actiegroep Het Gents Regime had enkele maanden geleden de stad erop gewezen dat in de Lübeckstraat er tonnen asbest tussen het puin lagen, dat dit een bedreiging was voor de gezondheid, zeker omdat op minder dan 30m een  school is, namelijk de toverstaf. Stad Gent heeft dit volledig genegeerd. Waardoor Het Gents Regime genoodzaakt was om dit via de pers openbaar te maken.
Asbest is een zeer kankerverwekkende stof die via de stofdeeltjes in de longen terecht komt. Het uitbreken of opruimen van puin dient te gebeuren door gespecialiseerde firma's. Stad Gent liet het asbest daar gewoon rondslingeren, zeker wanneer het zonnig is dan verspreiden de stofdeeltjes zeer makkelijk in de lucht waardoor de kans bijna onmogelijk is dat de kinderen deze stofdeeltjes niet ingeademd hebben. Men zal dit pas over vele jaren kunnen opmerken hoeveel schade de nalatigheid van stad Gent heeft veroorzaakt. Eerst heeft men bij stad Gent ontkent dat er asbest lag en werd er hier en daar wat weggewerkt.
Opnieuw heeft Het Gents Regime actie moeten ondernemen en terug de stad daarvan op de hoogte gebracht. Opnieuw is dit eerst in de pers moeten verschijnen voordat stad Gent in actie getreden is.

Uiteindelijk is men het probleem beginnen aanpakken, het kon perfect tijdens de vakantie maar men heeft dit tijdens de school periode gedaan. Ook heeft men gestart aan de kant van de school ipv van het verste eerst te starten.
Het lijkt wel of Gent longkanker wil veroorzaken. Dat men gevaarlijk afval liet rondslingeren waar kleuters maandenlang dagelijks spelen. Naast het gevaar voor de kinderen zijn natuurlijk ook de omwonenden hun gezondheid ook in gevaar gebracht.

De krantenartikels zijn hier te vinden:
www.hln.be/regio/gent/stad-geeft-toe-aannemer-heeft-wel-fouten-gemaakt~a6cfd9f7/
www.hln.be/regio/gent/schooltje-lubeckstraat-nu-toch-verhuisd~a4399b38/

Het Gents Regime vond dat dit niet kon en dat de verantwoordelijken tot orde moeten geroepen worden en hebben daarom een open brief verstuurd. Het is ondenkelijk dat het Gents bestuur voor levensbedreigende situaties zorgt en dit allemaal gewoon onder de mat veegt.

 

GVD heeft de nalatigheid van schepen Watteeuw en  Decruynaere  ook al een tijd gevolgd. www.gvd9000.be/asbestkanker_gevaar_gent .
Schepen Watteeuw draagt hiermee de verantwoordelijkheid wegens zijn ambt als schepen van 
openbare werken. Schepen Decruynaere haar bevoegdheid is onderwijs.

Beide zijn van  de partij Groen, waar je in de eerste plaats zou van verwachten dat ze gezondheid op de eerste plaats stellen!

Onderstaande open brief werd verstuurd naar de Gentse gemeenteraad.

OPEN BRIEF: LÜBECKSTRAAT

Gent, 18 oktober 2017

Beste Burgemeester
Beste Schepenen
Beste Gemeenteraadsleden

We zijn het beu om als burgers van de stad bedrogen en voorgelogen te worden!

Wij vragen eerlijkheid van bestuur. Dat houdt niet in dat wij verwachten dat uw beleid foutloos is, maar wel dat indien er zich een fout voordoet, u daarover ook correct communiceert en zo nodig uw verantwoordelijkheid opneemt zonder daarbij de schuld op anderen te steken.
Gentenaars hebben recht op een eerlijke en volledige communicatie die verder reikt dan de eenzijdige ‘goednieuwsshow’ die we nu steeds te horen krijgen. Want fouten zijn nu eenmaal menselijk. Wees dan ook volwassen en behandel zelf ook elke burger als zodanig. Dat is de enige manier waarop er respect en vertrouwen kan zijn tussen het bestuur en de inwoners van een stad. Een vertrouwen dat voor ieder bij zichzelf begint...

U wil zelf (blindelings) vertrouwd worden, maar u vertrouwt zelf niet?

Niettegenstaande de vele persberichten over het zogenaamde belang van burgerparticipatie en het belang van een gezonde stad, luistert u als huidig stadsbestuur echter helemaal niet naar terechte meldingen in verband met gevaar voor de algemene volksgezondheid. Integendeel. Meldingen in verband met gevaarlijke situaties zoals het asbestgevaar in de Lübeckstraat worden aanvankelijk zomaar in de wind geslagen. Nadien wordt er door u hierover in de pers zelfs ronduit gelogen. Vertrouwt u het aanvullende werk voor de Gentenaars en de goede intenties van burgerbewegingen als Het Gentse Regime dan echt niet? Waarom eigenlijk niet?

Wijzelf vertrouwen u helemaal niet, en wel om volgende redenen: bij het verhaal van de Lübeckstraat heeft u tot nog toe reeds meer dan één steek laten vallen. Erger nog, zelfs na het gedwongen moeten toegeven van flagrante leugens in de pers (HLN dd. 9 juni 2017 - zie link onderaan brief) houdt het blijkbaar nog steeds niet op...

Immers, in een recent artikel uit HLN dd. 10 oktober 2017 toont u opnieuw een sterk staaltje van uw onverstoorde bereidheid tot voorliegen of het vertellen van nieuwe leugens.
Bovendien stellen we ons heel wat vragen bij de schijnbare zorgeloosheid van onderwijsschepen Decruynaere terwijl ze heel goed weet dat deze helemaal niet strookt met de realiteit.

We verduidelijken ons graag aan de hand van drie letterlijke quotes uit het desbetreffende artikel.

1) “Bedoeling was dat de wijk tijdens de zomervakantie zou gesloopt zijn. Door de vertragingen wordt er nu gewerkt.”

Dit klopt niet! De afbraak is immers ten laatste begonnen op 24 mei 2017, ruim één maand voor het begin van de zomervakantie. De leerlingen zouden volgens de initiële planning dus hoe dan ook te maken gehad hebben met de last van de afbraak (geluid, trillingen, asbest,...).

Verder kon de afbraak - zelfs met de vertragingen - gerust tijdens de zomervakantie gebeuren. Dit hebben wij zelfs voor de schoolvakantie ook letterlijk gevraagd. In onze mail van 7 juni 2017 staat immers: “Voor de gezondheid van de kinderen, hun ouders en de leerkrachten van De Toverstaf, vroegen we ons af of de verwijdering van de asbest misschien tijdens de schoolvakantie zou kunnen gebeuren?”.

Een uitstel van de afbraakwerken was dus eerder wenselijk. Dat er pas na de vakantie opnieuw met de afbraakwerkzaamheden kon gestart worden, heeft echter een andere reden (zie lager).

2) “Maar dat is echt vlakbij het schooltje en de hinder door geluid en trillingen waren onhoudbaar.”

Zoals hierboven vermeld was de afbraak reeds aangevangen voor de zomervakantie. Op dat moment was er echter helemaal geen sprake van om de leerlingen elders onder te brengen. Niettegenstaande er toen vanzelfsprekend dezelfde hinder door geluid en trillingen aanwezig was, was het voor de schoolvakantie dus helemaal niet nodig om de school te verhuizen.

Dat dezelfde hinder na de aanvang van het nieuwe schooljaar voor de leerlingen plots wel ‘onhoudbaar’ zou zijn, maakt duidelijk dat er eigenlijk een andere reden is om de leerlingen van de school alsnog te verhuizen...
Dit ‘vermoeden’ wordt bovendien nog versterkt - lees: bewezen - door het eenvoudige feit dat er op maandagochtend 16 oktober 2017 nog steeds géén verdere gebouwen afgebroken zijn sinds de laatste ‘asbest-perikelen’. Of anders: Hoe kan er nu (bijkomende) ‘onhoudbare’ hinder in de vorm van (enkel) geluid en trillingen zijn ten opzichte van vorig jaar, terwijl de eigenlijke afbraakwerken dit schooljaar nog eens niet gestart zijn? Dit klopt dus alweer niet!

Opvallend is natuurlijk wel dat de schepen de hinder door asbest ‘vergeet’ te vermelden...

3) “Door die asbest-perikelen heeft de sloop heel wat vertraging opgelopen”

De omstandigheden waardoor de afbraakwerken pas na de aanvang van het nieuwe jaar herop te starten waren, zijn helemaal niet toe te schrijven aan de zogenaamde ‘asbest-perikelen’ omdat die op voorhand beschreven waren in de asbestinventaris. Het probleem en mogelijk gevaar was dus duidelijk vooraf bekend, maar werd echter gewoon niet ernstig genomen, zelfs genegeerd.

De vertraging is dan ook uitsluitend te verklaren vanuit en te wijten aan een onkundig beleid, dat na herhaaldelijke meldingen van mogelijk gevaar zelf gekozen heeft het asbestprobleem aanvankelijk te minimaliseren, te negeren, ja zelfs erover te liegen in de pers. Als je dan na het zoeken van uitvluchten je fouten nadien toch moet toegeven, dan gaat er natuurlijk kostbare tijd verloren...

Laat het verder duidelijk zijn dat wij als burgerbeweging ‘Het Gentse Regime’ elke verantwoordelijkheid als bron of oorzaak van de vertraging afwijzen en afkeuren. Wij hebben onze burgerlijke meldingsplicht correct vervuld en tot negen - 9! - mails gestuurd om de veiligheid van de kinderen, ouders en leerkrachten te garanderen. Het verantwoordelijke stadsbestuur heeft echter nooit gereageerd op een manier die onze voorkeur genoot. Tot nu.

Dat de kinderen, ouders en leerkrachten nu uiteindelijk wel veilig naar school kunnen, is natuurlijk een verdienste. Dat herhaalde waarschuwingen genegeerd werden en door talrijke leugens verdoezeld werden, valt niet te verantwoorden. Dat de veiligheid en gezondheid van Gentenaars van bij het begin af aan geen prioriteit, noch een vanzelfsprekendheid waren, is volslagen onbegrijpbaar.

Nochtans zei iemand in de stad ooit dat ‘onze luchtwegen de belangrijkste wegen zijn’, maar blijkbaar geldt dat niet wat betreft asbest. Dat somber verhaal leert ons de Lübeckstraat...

U begrijpt nu hopelijk beter waarom wij u niet kunnen vertrouwen.

Indien u ons vertrouwen en met ons dat van alle Gentenaars wil terugwinnen, dan  zal u heel wat meer moeite moeten doen. Wij vragen u dan ook met aandrang geen verdere leugens of bedrog meer te verspreiden en de burger steeds correct in te lichten aan de hand van verifieerbare feiten in plaats van een goednieuwsshow vol verkoopspraatjes op te hangen. Zeker in het komende jaar naar de verkiezingen toe. Dus aub, géén leugens of géén loze beloftes!

Vertrouwen gaat natuurlijk niet over één nacht ijs en jammer genoeg zal deze poging ook niet de eerste zijn die welmenende burgers ondernomen hebben. Noch zien we een echte grond waarom deze poging uw attitude aan te passen, meer resultaat zou bieden dan alle voorafgaande. Toch doen we een suggestie: de bal ligt nu in uw kamp...

Tot op vandaag leek dit alles u helemaal niet te raken, maar wij als wakkere Gentenaars dragen wel degelijk een grote bezorgdheid hieromtrent en vragen u dan ook zo snel mogelijk een officiële publicatie van volledige en correcte informatie alsook een rechtzetting van de feiten in pers en media (inzake de Lübeckstraat).

Om voor de hand liggende redenen vraagt Het Gentse Regime aansluitend en uit naam van de Gentse burger dat alle betrokken schepenen inzake de Lübeckstraat hun verantwoordelijkheid in deze zaak opnemen en dus onmiddellijk ontslag nemen.

Kunnen wij u daar op vertrouwen?

De waakzame burgers van Het Gentse Regime

P.s.: via volgende link vindt u het persartikel van 9 juni 2017:

https://www.hln.be/…/stad-geeft-toe-aannemer-heeft-wel-fou…/

Op 11 augustus is de 63-jarige man overleden van een Gents koppel.

De weduwe die zelf 64 jaar oud is en al 35 jaar in de omgeving van de europalaan woont heeft tussen het rouwproces door alle instanties op de hoogte gebracht van het overlijden van haar echtgenote.
Bij verschillende instanties werd haar verzekerd dat alles automatisch gaat want dat dit via een centraal database systeem werkt.

Donderdag 8 september vond ze een boete tussen de ruitenwisser van 30eu, blijkbaar lijkt het toch niet zo te zijn dat het centrale datasysteem alle Gentse diensten op de hoogte brengt.

Wel werkt blijkbaar het overzetten van eigenaar van de nummerplaat sneller dan de database van het Gents parkeerbedrijf.
Toch een reden gevonden om er weer geld uit te slaan.

Doordat de weduwe nog emotioneel aan het lijden is, heeft de schoonzoon vandaag 09 september kort na de middag contact opgenomen met het mobiliteitsbedrijf. Maar kreeg een bandje te horen dat het mobiliteitsbedrijf enkel geopend is in de ochtend.
Nog maar eens een een bevestiging van de klantvriendelijkheid. Ondertussen zal de weduwe waarschijnlijk verdere boetes ontvangen tot wanneer men het mobiliteitsbedrijf wel kan bereiken.

Een Echte schande voor Gent!
Een kaakslag voor de Gentenaars!
Zelfs geen respect voor nabestaanden

De Gentse parkeermeters hebben vaak dezelfde als het Gents bestuur, de ene flater na de andere dus.
Naast het feit dat deze vaak niet goed leesbaar zijn, totaal niet werken, de bankkaart niet herkennen, touchscreen niet werkt, display omgekeerd staat, foutieve tijdmelding geven, geen geldstukken aanvaarden (wettelijke verplichte munt) enz..
Blijken er ook Gentse parkeermeters te zijn die niet in de Nederlandse taal werken.

In Vlaanderen is het volgens de wet verplicht om altijd in de Nederlandse taal te communiceren. Wat blijkt dat onze Gentse parkeermeters tijdens de vakantie een cursus Engels genoten hebben. Dat het bestuur zich richt op de toeristen in Gent is dan weer een voordeel maar voor onze Gentse bevolking zou dit in het Nederlands moeten zijn.

Als men dan toch de Engelse taal hanteert dan zou het wijselijk zijn om dan Gent te schrijven als Ghent, zoals het dan in" 't Engols " hoort te zijn.

 

3

GENTS STADSBESTUUR BLIJFT GEZONDHEIDSRISICO'S ASBEST NEGEREN !

Na 9 emails, 4 persartikels (3x HLN en 1x AVS) én het toegeven van een fout in de pers heeft het Gentse stadsbestuur op 14 juli 2017 en 45 dagen na de eerste melding nog steeds het gevaarlijke asbest op enkele tientallen meters van een school niet geruimd. Niettegenstaande de gezondheid van de Gentenaars hoog aangeschreven lijkt met de invoering van het nieuwe circulatieplan, grijpt het stadsbestuur na meer dan een maand nog steeds niet in bij dit concrete gezondheidsrisico rond de school in de Lübeckstraat. Nochtans bestond er de laatste maanden met het warme en vooral droge weer wel degelijk een gevaar voor asbestbesmetting. Buurtbewoners, ouders, leerkrachten en de kinderen van de school in de buurt lopen er een groot risico. De stad doet weinig anders dan ontkennen, minimaliseren en liegen.

Sinds begin dit jaar staan de 46 erfgoedhuisjes in de Lübeckstraat leeg, klaar om gesloopt te worden. Elke dag wandelden zowel leerkrachten als kinderen met papa's en mama's langs de leegstaande huizen. Zij deden dat tot 30 juni 2017, toen de zomervakantie begon.

Toch waarschuwde Het Laatste Nieuws reeds op 24 mei 2017 voor de gevolgen van asbest bij de afbraak van deze huizen:
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/lubeckstraat-gaat-tegen-de-vlakte-a3165817/

De krant benadrukt dat eerst alle asbest verwijderd dient te worden alvorens het slopen kan beginnen. Diezelfde dag nog bleek de sloop echter reeds volop aan de gang. Tegen de avond waren reeds vijf huisjes met de grond gelijk gemaakt. Op foto's van die dag zijn kranen zichtbaar die bij het overscheppen van het steenpuin grote stofwolken maken. Een speciale asbestcontainer is nergens te bespeuren.

ONTKENNEN, MINIMALISEREN EN LIEGEN

Op 30 mei 2017 wordt de stad door Het Gentse Regime van het asbestprobleem (de actiegroep Gents Regime heeft de asbest doofpot open gemaakt, dankzij de inzet van GR is voldoende bewijsmateriaal voorhanden)  - vrijgekomen vezels bij de sloop - voor het eerst op de hoogte gebracht. Aanvankelijk ontkent de stad het probleem (email dd. 30 mei 2017) om na bijkomende meldingen van nieuw besmettingsgevaar (op 31 mei 2017) het gevaar te minimaliseren (email dd. 2 juni 2017).
Diezelfde dag wordt een deel van het nieuw gevonden asbest op aangeven van de stad vrij snel (twee dagen na de melding) door de aannemer opgeruimd, weliswaar nog steeds zonder speciale asbestcontainer (voor zover wij konden vaststellen).
De stad sluit de klacht vervolgens eenzijdig af.

Op 4 juni 2017 wordt er tussen het steenpuin echter voor de derde keer losliggend asbest gevonden...

Pas nadat ook de pers geïnformeerd wordt (op 7 juni 2017), geeft de stad uiteindelijk toe dat er fouten gemaakt zijn, door de aannemer weliswaar... (email dd. 8 juni 2017 en persartikel dd. 9 juni 2017) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/stad-geeft-toe-aannemer-heeft-wel-fouten-gemaakt-a3178400/

ZWIJGEN EN NEGEREN

Een grote asbeststapel in de grasberm van de Lübeckstraat wordt voor het eerst gespot op 24 mei 2017. Een foto van deze stapel wordt reeds op 30 mei 2017 aan de stad bezorgd. Na verscheidene meldingen van losliggend gebroken asbest (op 31 mei 2017, 2 juni 2017 en 7 juni 2017), belooft de stad Gent uiteindelijk op 8 juni 2017 dat ook deze stapel "zoals het hoort" zou worden opgeruimd.

Op 11 juli 2017, meer dan een maand later, ligt deze stapel er echter nog steeds. Erger nog, het asbest dreigt verspreid te worden: zo werden op enkele meters afstand van de stapel maar ook in de grasberm aan de overkant van de straat stukken gebroken asbest gevonden, afkomstig van deze stapel. Verder is deze stapel 45 dagen na de eerste melding nog steeds voor iedereen vrij toegankelijk.

Bovendien ligt deze stapel op minder dan 76 meter van de school.
Wie dacht dat het besmettingsgevaar voor de kinderen sinds de schoolvakantie geweken is, mag zijn mening meteen ook herzien: tussen 3 en 15 juli organiseerde vzw Jong een speelpleinwerking in de Lübeckstraat!

GEVAAR LONGVLIESKANKER

Het aantal mensen met longvlies- en longkanker door asbest is het voorbije jaar gestegen. Asbest mag dan sinds 1998 verboden zijn, het komt nog veel in woningen voor. Bovendien kan er gemakkelijk twintig jaar verlopen tussen de blootstelling aan asbest en kanker.
Gevaar voor volksgezondheid:
Vrijkomende asbestvezels zijn microscopisch klein waardoor ze ingeademd kunnen worden en in de longen kunnen blijven. Mesothelioom, asbestose en pleuraplaques zijn de meest voorkomende ziekten die zich jaren na blootstelling kunnen openbaren

Er is een duidelijk verband aangetoond tussen blootstelling aan asbest en het ontstaan van longvlieskanker. Wie asbestvezels inademt, loopt het risico tientallen jaren later longvlieskanker te ontwikkelen. Daarom noemen sommige mensen het ook ‘asbestkanker’.

Longvlieskanker of maligne mesothelioom is een zeldzame vorm van longkanker. Cellen in het longvlies beginnen zich ongecontroleerd te vermenigvuldigen en vormen een kwaadaardig gezwel.

Er is geen genezende behandeling voor longvlieskanker. Er zijn wel behandelingen die groei van het gezwel tegengaan en klachten zoals kortademigheid en pijn beheersbaar maken.
Longvlieskanker wordt meestal behandeld met in opzet palliatieve chemotherapie en/of radiotherapie. Een kleine groep patiënten komt in aanmerking voor een operatie voorafgegaan of gevolgd door chemotherapie en/of radiotherapie. Het doel van de ingreep is zo veel mogelijk tumorweefsel weg te nemen.

Mesothelioom kan ook ontstaan in het borstvlies of buikvlies. Heel soms ontstaat mesothelioom in het hartvlies of bij mannen in het vlies om de teelballen.

Mesothelioom is een zeldzame kanker (hij maakt ongeveer 0,4% uit van alle kankers in België). De Stichting Kankerregister registreerde in 2014 in België 294 nieuwe gevallen van mesothelioom, waarvan 246 bij mannen en 48 bij vrouwen.

Mesothelioompatiënten kunnen recht hebben op een vergoeding van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, en van het Asbestfonds

Bron: http://www.allesoverkanker.be/longvlieskanker

BEVOEGDE SCHEPENEN GENT

Wij stellen vast dat de stad Gent het helemaal niet nauw neemt met de gezondheid van haar burgers, niettegenstaande ze met o.a. het circulatieplan net het omgekeerde wil suggereren.

Door het totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin niettegenstaande de ernst van bovenvermelde feiten, faalt het Gents bestuur in de uitvoering van haar meest belangrijke taken.

Locatie Lübeckstraat

1

OPEN BRIEF VAN DE BURGERBEWEGINGEN GENT WAKE UP! EN GENT VOOR DEMOCRATIE.

INGEBREKESTELLING AAN BURGEMEESTER TERMONT VOOR OVERTREDING WETGEVING OP BEHOORLIJK BESTUUR EN INZAGERECHT VAN OVERHEIDSDOCUMENTEN

Aan de heer Daniel Termont
Burgemeester Stad Gent
Botermarkt 1
9000 Gent

Mijnheer de Burgemeester,

Gent Wake Up! en Gent voor Democratie stellen het stadsbestuur hierbij in gebreke om met onmiddellijke ingang het: "Verslag 2016 (Boek 1 en Boek 2) van de Ombudsvrouw" op de website van de Stad Gent, of enig ander openbaar toegankelijk digitaal platform van de stad, te publiceren.

De Ombudsvrouw meldde dat het aantal klachten van Gentenaars tegen het stadsbestuur in 2016 sterk gestegen is. Deze klachten betreffen,  volgens de Ombudsvrouw, vooral de luxe-mentaliteit van het stadsbestuur en het gebrek aan actie om talrijke problemen op te lossen rond armoede en mobiliteit.

Normaal gezien wordt het jaarverslag van de Ombudsvrouw elk jaar begin mei gepubliceerd op de officiële website van de stad Gent.  Thans, zes weken later, heeft de stad Gent het: "Verslag 2016  van de Ombudsvrouw"nog steeds niet gepubliceerd.

Het stadsbestuur beweert dat een gedrukt exemplaar op het stadhuis ter beschikking ligt om het in te kijken, maar deze informatie is onjuist gebleken.

het feit dat  en U dit Jaarverslag van de Ombudsvrouw weigert te publiceren niettegenstaande herhaalde verzoeken van de Gentenaars, geeft op zijn minst de indruk dat U poogt om aan de Gentenaars belangrijke informatie in verband met het dagelijkse leven in de stad Gent achter te houden en/of aan te passen.

Dit is een democratie onwaardig.

Daarom hebben Gent Wake Up! en Gent voor Democratie, die te samen meer dan 500 aanhangers vertegenwoordigen, met publicaties die gelezen worden door meer dan 50.000 Gentenaars, beslist om het stadsbestuur, vertegenwoordigd door de Burgemeester, in gebreke te stellen om dit jaarverslag met onmiddellijke ingang te publiceren en dit op  grond van de juridische beginselen van behoorlijk bestuur en op grond van het inzagerecht van overheidsdocumenten zoals opgenomen in artikel 32 van de Belgische Grondwet.

Hoogachtend,

Gent wake Up & Gent Voor Democratie

Terwijl de Gentenaars zich blauw betalen aan parkeerkosten, distributies en dergelijke, begint Gent beetje bij beetje op een stort te gelijken.

Gentenaars gaan braafjes vuilniszakken gaan kopen tegen woekerprijzen, als ze een paar uur te vroeg buitengezet worden dan krijgen ze een boete of onderzoekt de vuilophalingde zakken of er niets tussen zit wat niet hoort en blijft de zak dan staan. De burger mag dan nog een week de zak bij zich houden, het vuil in een andere zak steken en nogmaals opnieuw een poging ondernemen en nog voor een 2e zak betalen.

Ondertussen zijn er bepaalde bevolkingsgroepen, vooral kiesvee van de gekende partijen die zich daar allemaal niets van aantrekken, geld betalen voor een vuilniszak is voor dommeriken, onnozelaars en Belgen. Gewoon het vuil in zakjes droppen, bij voorkeur in aldi zakken, op alle mogelijke plaatsen. De stad haalt dit wel ooit eens op.

Stad Gent kan er "niets aan doen" tegen het sluikstorten, met een kleine wil is dit wel mogelijk. Net zoals ze de bestuurders van wagens 24/24 in de gaten kunnen houden, kunnen ze zeker ambtenaren aanstellen die sluikstorters op heterdaad kan betrappen en beboeten.

Maar de stad kiest ervoor om dit gewoon door de vingers te zien, ze moeten immers hun kiesvee ten vriend houden. Ondertussen begint Gent meer en meer een op vuilnisbelt te lijken, in de meeste containerparken is het netter dan op sommige plaatsen in Gent. Meer vuilbakken zetten zou ook al een oplossing kunnen zijn.

Het bestuur speelt liever met legoblokken en rode lijntjes op de wegen te schilderen ipv te zorgen dat onze historische stad zijn waarde kan behouden.
Blijkbaar vinden ze dat overal vuil, overal fietsen in het rond gegooid en overal rode strepen op de grond mooier is dan een nette historische stad.
Op Twitter is er een groep dat alle info van sluikstorten plaatst www.twitter.com/gentstort

Enkele afbeeldingen die op de site te vinden zijn:

Ik dacht ik ga voor de fiere Gentenaars van de GVD eens ons stadsbestuur in beeld brengen.

Zal eens snel opzoeken welke mandaten ons geacht schepencollege allemaal bekleed.Google openen en “stadsbestuur Gent mandaten” intypen BAM….en ik lag van mijn stoel. Een paar tienduizend hits…

Ja natuurlijk, sinds de gelekte ongure praktijken van Optima, Publipart, Telenet en andere beerputten is er heel wat tekst en uitleg verschenen op het internet en in de pers. Iedereen op zijn achterpoten en partijen er als de kippen bij om hun mandaten online te zetten, zogenaamde deontologische afspraken te maken en de heren/dames politici die zelf (onder lichte druk?) vlug links en rechts een mandaatje opzeggen. Nog wat theater opvoeren in het stadhuis, een beetje roepen en tieren tegen elkaar (in het kader van de pot verwijt de ketel) en hier en daar nog nen slimmen die in zijn eigen voet schiet.

En ja hoor de storm gaat liggen en iedereen kan weer zijn gewone gang gaan. Is er veel veranderd? Ik heb er alvast niets van gemerkt, de enen schepen vervangen door de andere. Ik zag de artikels al overal verschijnen, eindelijk een politieker met een geweten. MIS, was gewoon, mijn inziens, een politiek maneuver om de gemoederen een beetje te bedaren want het volgende jobje voor mr. de (ex) schepen lag al klaar in de schuif. En opnieuw zal iemand, totaal onervaren in de materie en de sector, eens het beleid gaan bepalen. Déjà vu…

Maar terug naar de mandaten, man man wat een kluwen, een kat vind er haar jongen niet in terug. Misschien eens een audit bureau inschakelen om de kluwen te ontwarren.

10-tallen VZW’s, NV ’s en andere rechtsvormen vormen een ondoorgrondelijke, wansmakelijke, geldverslindende voedingsbodem voor de graaiende politici en dit over alle partijgrenzen heen.

Het lijstje met aantal mandaten is gewoon weerzinwekkend, je vraagt je af hoeveel uren er in een dag van een politieker wel zitten 28 of zo? Onderstaande lijst bevat alle AANGEGEVEN mandaten, want er zijn er nog politici die hier en daar al eens een mandaatje vergeten. Ze kunnen blijkbaar zelf al niet meer bijhouden waar al dat geld op hun rekening vandaan komt. Meer nog, zo’n 150 Vlaamse politici lappen de wettelijke aangeefplicht gewoon aan hun laars. Nochtans staan er boetes op tot 6000€, maar wat dacht u, nog geen enkele boete is hiervoor uitgeschreven…

Een normaal mens krijgt dat toch niet voor elkaar, of wacht, blijkbaar moet men zelfs niet aanwezig zijn op de vergaderingen om zijn vergoeding uitgekeerd te krijgen.

Of wat dacht je van een intercommunale die een boxje afhuurt (8000€) en dan 50 van zijn “bestuurders” aan 300€/persoon een dagje laat eten en drinken op een prominente plaatsje tijdens Vlaanderens mooiste. Juist 23.000€, zelfs Sagan en Van Avermaet stuikten pardoes van hun fiets bij het passeren van onze vrienden hun standje . Waarschijnlijk kan u deze onkosten terug vinden op uw water-, elektriciteit- of gasfactuur onder de rubriek transportkosten….

En zo zijn er tal van voorbeelden van het wereldvreemde gedrag van onze politici die wel blijven beweren dat ze steeds het beste voor hebben met de burger…Of vind u het nog normaal dat een intercommunale investeert (met het geld van uw peperdure energiefactuur) in een voetbalstadion.

De kostprijs van het totale pestplan uitrekenen is schier onmogelijk, ook weer omdat er langs alle kanten met geld gesmeten wordt naar allerlei duistere vzw’s en privé bedrijven met onduidelijke belangen en mandatarissen in hun bestuursraden.
Zo wordt er tussen 2016 en 2020 niet minder dan 1.600.000€ besteed aan een busje van 25 man om u van de Weba naar het stadscentrum te brengen, voor de kruispunttellingen 95.000€, de 3 wandelbusjes 1.900.000€, de tekstkarren 44.000€, voor communicatie 350.000€, nummerplaatonderzoek 145.000€, voor de mobiliteitslijn 532.000€, de mobiliteitscoaches liefst 795.000€, aanpassen verkeersborden 391.000€, inrichten voetgangerszone 600.000€, het fameus burgerkabinet 290.000€ en ga zo maar door.

Als je dit allemaal samentelt kom je al snel uit op meer dan 7.000.000€, zonder rekening te houden met de kosten van 2 jaar voorbereiding, de 2.000.000€ van de nummerplaatcamera’s en de 10.000.000€ van de nieuwe parkeermeters.
Dan zal dan meer dan 20.000.000€ worden op 5 jaar tijd, wie gaat dat allemaal betalen,

Juist, jij en ik…..

Maar ik ben een beetje afgeweken en ga wat verder onderzoek doen naar alle mandaten en vergoedingen die onze Gentse politiciop hun rekening mogen bijschrijven….

Het Gents regime is sinds enkele jaren stelselmatig parkeerplaatsen aan het verwijderen en de prijzen de hoogte in te trekken.

Onder het mum dan een leefbare stad en gezonde luchtwegen. De daadwerkelijke redenen zijn totaal anders, namelijk WINST maken, VEEL WINST maken!

  Het Gents bestuur sleurt het geld uit de Gentenaars hun zakken en alle zaken die ze uitvoeren heeft niets te maken met veiligheid of leefbaarheid maar met centen te verdienen.

Zo is het camera controle systeem erop gericht om veel meer winst te maken. Dit is niet wat een stad hoort te doen maar toch zonder enig blozen zich daar aan beschuldigd.
Het is ook een vorm van discriminatie daar ze de centen enkel gaan halen bij een bepaalde groep, zich verrijken via een bepaalde groep is zelfs grondwettelijk niet volledig in orde

Het bedrog zorgt ervoor dat Gentenaars torenhoge kosten moeten betalen om ergens te parkeren, krijgen nauwelijks nog vrienden over de vloer omdat het parkeren gigantisch duur is.
Even te laat en dan volgt er nog eens 30 euro retributie. De wagen nog laten staan en dan is het 3 uur later nog eens 30 euro.

De camera controle is naast de parkeermeters nog een interessante moneymaker. Waar men ook rekent op de verstrooiing van de inwoners, dat mensen al hun ganse leven deze wegen nemen en totaal omgegooid werden.

De drijfveer voor de camera controles zijn INKOMSTEN! Dit is niet hoe een stadsbestuur moet zijn, een stadsbestuur moet om zijn stad en de Gentenaars geven ipv de stadskas te spijzen, op de kosten van zijn inwoners en handelaars!